]]>
imprimir
Calendari i padrons fiscals per a l'any 2017

Concepte

Data inici

Data final

Càrrec domiciliació

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 1A FRACCIÓ

02/05/2017

04/07/2017

03/07/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 2A FRACCIÓ

01/06/2017

03/08/2017

01/08/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 3A FRACCIÓ

01/08/2017

03/10/2017

02/10/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES URBANS - 4A FRACCIÓ

03/10/2017

05/12/2017

01/12/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS

01/09/2017

02/11/2017

02/11/2017

IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES RÚSTICS CONSTRUÏTS

01/09/2017

02/11/2017

02/11/2017

IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA

01/03/2017

03/05/2017

02/05/2017

IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES

15/09/2017

15/11/2017

02/11/2017

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS DOMÈSTICS

02/05/2017

04/07/2017

03/07/2017

TAXA PER GESTIÓ DE RESIDUS COMERCIALS

02/05/2017

04/07/2017

03/07/2017

TAXA PER SERVEI DE CLAVEGUERAM

02/05/2017

04/07/2017

03/07/2017

Darrera actualització: 01/03/2017 17:07