]]>
DIVENDRES, 26 DE MAIG, 2017
imprimir
Sessió ordinària del Ple


Es convoca sessió ordinària del Ple que tindrà lloc a la Sala d'Actes de l'Ajuntament el dia 26 de maig de 2017, a les 19:00 hores.

 ORDRE DEL DIA

 

1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS :
 -ORDINÀRIA DE 31.03.2017
 -EXTRAORDINÀRIA DE 28.04.2017

2.- DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:
 2.1.- JUNTA DE GOVERN DE DATA 14 DE FEBRER DE 2017.
 2.2.- JUNTA DE GOVERN DE DATA 28 DE FEBRER DE 2017.
 2.3.- JUNTA DE GOVERN DE DATA 14 DE MARÇ DE 2017.
 2.4.- JUNTA DE GOVERN DE DATA 28 DE MARÇ DE 2017.
 2.5.- JUNTA DE GOVERN DE DATA 25 D’ABRIL DE 2017.

3.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA.

4.- PROPOSTA DE SOL·LICITUD D’APLICACIÓ DE COEFICIENTS D’ACTUALITZACIÓ DE VALORS CADASTRALS PER AL 2018.

5.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 28/2017.- DE BAIXA DE DRETS PENDENTS DE COBRAMENT D’EXERCICIS TANCATS.

6.- DONAR COMPTE DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016 I INCORPORACIÓ DE ROMANENTS DE CRÈDITS.

7.- INFORME AL PLE DEL SALDO DE DUBTÓS COBRAMENT ( ART. 193BIS TRLHL ).

8.- PROPOSTA APROVACIÓ DEL PLA ECONÒMIC FINANCER 2017-2018.

9.- INFORME DE MOROSITAT 1R TRIMESTRE 2017.

10.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL PROTOCOL D’ACTUACIÓ PER EMERGÈNCIA SOCIAL.

11.- MOCIÓ EN SUPORT DE LA PLATAFORMA “TRANS*FORMA LA SALUT” PER A UN NOU MODEL DE SALUT.

12.- PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 26/05/2017 13:31