]]>
DIMECRES, 12 DE AGOST, 2015
imprimir
Recordatori de l'ordenança sobre tinença d'animals


 Entre les obligacions dels propietaris dels animals de companyia, especialment els gossos, està la de garantir la convivència amb el veïnat. Cal tenir control dels lladrucs dels gossos fent tot el que sigui possible per afavorir el descans de tothom. També cal tenir cura de les deposicions que els animals fan al carrer. El propietari és el responsable de recollir els excrements vetllant per a que els carrers, camins i altres espais públics no quedin plens de deposicions.

La convivència entre animals domèstics i persones és un dels aspectes que més ha avançat en els darrers anys. És per això que el març de 2012 l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls va aprovar una ordenança municipal sobre la tinença d’animals. Segons indica el seu Article 1. “L’objecte d’aquesta ordenança és regular la protecció i tinença d’animals en la seva convivència amb les persones, assolint el màxim nivell de protecció i benestar dels animals, garantint una tinença responsable i reduint al màxim les pèrdues i els abandonaments d’animals, a més de preservar la salut, la tranquil·litat, la convivència i la seguretat de les persones.

Aquesta ordenança contempla un règim sancionador què, en el cas de les infraccions molt greus, pot arribar a la imposició de multes de fins a  3.000 euros.

És responsabilitat de tots els propietaris de gossos fer el possible per tal de que els animals domèstics no es converteixin en un problema de convivència pel conjunt del veïnat.

 

Més informació

Resum d’articles relatius als lladrucs i a les deposicions en via pública. Es pot consultar la ordenança complerta al web municipal:

Article 12: Responsabilitats pel que fa a la convivència

1.Les persones posseïdores o propietàries d’animals domèstics estan obligades a adoptar les mesures necessàries per impedir que la tranquil·litat del veïnat sigui alterada pel comportament dels seus animals.

3. Les persones propietàries o posseïdores  vetllaran, en tot cas, que ni sols ni en la seva presència aquests animals molestin al veïnat.

Article 19: Control de deposicions

1.Les persones que passegen un gos pel carrer han d’adoptar les mesures necessàries perquè aquest no embruti amb les seves deposicions fecals o alimentàries les voravies, zones de vianants, parterres, zones verdes, zones terroses, parcs o indrets d’ús general de trànsit, estança o joc dels ciutadans.

No han de permetre a gossos i gats dipositar les seves deposicions en els parcs i jardins d’ús per a infants.

2.La persona que porti un animal està obligada a retirar els excrements o restes alimentàries sempre i a tot arreu de forma immediata i convenient, netejant, si fos necessari la part de la via, espai públic o mobiliari que hagués resultat afectat.

3. Les deposicions fecals s’han de dipositar higiènicament i de forma correcta (amb bosses o altres embolcalls impermeables) als llocs adequats que estableixi l’Ajuntament (els contenidors de rebuig). Queda prohibit depositar-les al clavegueram.

4.Així mateix, es prohibeix que els animals orinin als parcs infantils, zones d’esbarjo i façanes d’edificis, havent de realitzar les seves necessitats en tot cas als embornals de la xarxa de clavegueres, a la part inferior de la vorada de la vorera o als escocells dels arbres.

Article 56 i següents. règim d’infraccions

Article 59.11. No retirar les defecacions dels animals de la via pública o dels llocs destinats a tal fi, també negar-se previ requeriment a retirar les deposicions, essent les dues infraccions descrites de caràcter independent així com el incompliment de l’establert en l’article 19 d’aquesta ordenança.

Article 63. sancions. Multes fins a 3.000 euros si són considerades com a molt greus.

Darrera actualització: 12/08/2015 13:00