]]>
DIVENDRES, 30 DE SETEMBRE, 2016
imprimir
Aquest divendres ple municipal ordinari del mes de setembre


Aquest divendres 30 de setembre, a les 19 hores, al saló de plens de l'Ajuntament, es reprèn el calendari de sessions de l'Ajuntament d'Olesa de Bonesvalls amb el següent ordre del dia:

ORDRE DEL DIA

 
1.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DE L’ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR ORDINÀRIA DE 29 DE JULIOL DE 2016.
2.- DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:
ï‚· 2.1.-JUNTA DE GOVERN DE DATA 12 DE JULIOL DE 2016.
4.4.- ACCEPTACIÓ RECURS TÈCNIC DIPUTACIÓ DE BARCELONA.- GESTOR D’INFORMACIÓ D’ACTIVITATS
GIA.
4.12.- PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ AUXILIAR ADMINISTRATIU PER A L’OFICINA D’ATENCIÓ AL
CIUTADÀ. SRA. MERCÈ GIMÉNEZ PONS.
3.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA
4.- DONAR COMPTE DECRET D’APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2015 I
INCORPORACIÓ OBLIGATÒRIA DE CRÈDITS.
5.- INFORME SALDOS DE DUBTÓS COBRAMENT LIQUIDACIÓ 2015 SEGONS ALLÒ DISPOSAT EN
L’ARTICLE 193BIS TRLHL.
6.-INFORME DE MOROSITAT 2N TRIMESTRE 2016.
7.- PROPOSTA D’INCOACIÓ D’EXPEDIENT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE D’OBRES SOTERRAMENT
DE SERVEIS I REURBANITZACIÓ DEL CARRER RAVAL I ADENDA DE TELEFONIA
8.- PROPOSTA D’ACORD PER A LA COMUNICACIÓ DE LES CONVOCATÒRIES DEL PLE, COMISSIÓ ESPECIAL
DE COMPTES I JUNTA DE PORTAVEUS A TRAVÉS DE MITJANS ELECTRÒNICS: SISTEMA E-NOTUM.
9.- MOCIÓ, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL GOOB-FIC, PER LA RECUPERACIÓ DELS OBJECTES DE
CULTE ENTREGATS PER L’AJUNTAMENT D'OLESA DE BONESVALLS AL DEPARTAMENT DE PATRIMONI DE
LA GENERALITAT DE CATALUNYA L’ANY 1939.
10.- MOCIÓ, QUE PRESENTA EL GRUP MUNICIPAL GOOB-FIC, PER LS COL·LOCACIÓ DE CARTELLS DE
PERTINENÇA DE L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS A L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA
INDEPENDÈNCIA.
11.- PRECS I PREGUNTES
Darrera actualització: 30/09/2016 09:50
IMATGES
AMPLIAR IMATGE