]]>
DIMECRES, 26 DE JULIOL, 2017
imprimir
Ple 28 de juliol de 2017, a les 19:00 hores


 

La sessió ordinària del Ple tindrà lloc a la Sala d'Actes de l'Ajuntament el dia 28 de juliol de 2017, a les 19:00 hores.

ORDRE DEL DIA

DECRETS D’ALCALDIA.

-Decret 51/2017.- Aprovació de la liquidació de l'exercici 2016

-Decret 52/2017.- Pagaments maig 2017.

-Decret 53/2017 .- Convocatòria Junta de Portaveus 19.05.2017

-Decret 54/2017.- Aprovació incorporació de romanents en motiu de la liquidació de 2016

-Decret 55/2017.- Decret d'incoació ordre d'execució vallat finca Puig de Vidre.

-Decret 56/2017.- Convocatòria Ple Ordinari de data 26 de maig de 2017

-Decret 57/2017.- Transferència de crèdit dins la mateixa àrea de despesa 6: millores en la piscina municipal.

-Decret 58/2017.- Assistència òrgans de govern maig 2017

-Decret 59/2017.- Pagaments maig I nòmines maig.

-Decret 60/2017.- Decret llistat provisional admesos i exclosos procés selectiu auxiliars Piscines Municipals.

-Decret 61/2017.- Declaració desert procediment obert Bar Can Tothom i aprovació de nou procés de licitació per procediment negociat sense publicitat

-Decret 62/2017.- Hores extres març i abril 2017.

-Decret 63/2017.- Incoació disciplina urbanística i paralització immediata d'obres sense títol habilitant.

-Decret 64/2017.- Requeriment de documentació licitadora bar can tothom Rosario Castillo Duran

-Decret 65/2017.- Aprovació llista definitiva admesos i exclosos procés selectiu Piscines Municipals i convocatòria proves català i exercici teòric-pràctic..

-Decret 66/2017.- Adjudicació definitiva Bar Ca n'Olivella i Pla del Pèlag

-Decret 67/2017.- Incoació expedient de baixa d'ofici del padró d'habitants

-Decret 68/2017.- Incoació expedient retirada vehicle abandonat a la via pública

-Decret 69/2017.- Llistat d’admesos i exclosos procès selectiu subaltern i convocatoria prova de ctalà

-Decret 70/2017.- Aprovació llistat definitu admesos i exclosos procés selectiu Oficial 1ª i convocatòria prova de català.

-Decret 71/2017.- Dietes membres Tribunal procés selectiu Auxiliars de Piscina.14.06.2017

-Decret 72/2017.- Pagaments juny I pagaments nòmines I pagues juny.

-Decret 73/2017.- Substitució per absència de l'Alcalde en el primer tinent d'alcalde

-Decret 74/2017.- Decret adjudicació contracte de subministrament màquina fotocopiadora.CANON..

-Decret 75/2017.- Delegació celebració de matrimoni en el regidor Carlos Vico Sánchez

-Decret 76/2017.- Descompte 10% piscina per a grup superior a 20 persones.

-Decret 77/2017.- Pagament nòmines personal piscines mes de juny.

-Decret 78/2017.- Pagament òrgans de govern mes de juny

-Decret 79/2017.- Decret hores extres mes de juny 2017

-Decret 80/2017.- Pagaments Juliol 2017

-Decret 81/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 82/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 83/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 84/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 85/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 86/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 87/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 88/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 89/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 90/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 91/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 92/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 93/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 94/2017.- Autorització fira Festa Major 2017

-Decret 95/2017.- Abonament TENO maig-juny 2017

3.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA Nº 61/2017, DE DECLARACIÓ DESERT PROCEDIMENT OBERT BAR CAN TOTHOM I APROVACIÓ DE NOU PROCÉS DE LICITACIÓ PER PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE PUBLICITAT.

4.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA Nº 64/2017, DE REQUERIMENT DE DOCUMENTACIÓ LICITADORA BAR CAN TOTHOM ROSARIO CASTILLO DURAN.

5.- PROPOSTA DE RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA Nº 66/2017, D’ADJUDICACIÓ DEFINITIVA BAR CA N'OLIVELLA I PLA DEL PÈLAG.

6.-PROPOSTA D’ACORD D’APROVACIÓ DE LES FESTES LOCALS PER A L’ANY 2018.

7.- INFORME DE MOROSITAT 2N TRIMESTRE 2017.

8.- PRECS I PREGUNTES

Darrera actualització: 26/07/2017 12:38