]]>
DISSABTE, 21 DE MAR?, 2015
imprimir
S'ajorna el ple municipal previst per aquest dimecres


El ple municipal previst per al dimecres 25 de març a les 18 hores, queda ajornat. En els propers dies us informarem de la nova data de celebració de la sessió.

Aquest era l'ordre del dia previst per al ple: 

1.-PROPOSTA D’APROVACIÓ DE LES ACTES ANTERIORS SEGÜENTS:

2.- DONAR COMPTE ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN:

2.1.- Junta de Govern da data 21 de gener de 2015.

3.4.-PROPOSTA D’ APROVACIÓ CONVENI A SUBSCRIURE ENTRE EL SERVEI CATALÀ DE LA SALUT I

L’AJUNTAMENT D’OLESA DE BONESVALLS, PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ PRIMÀRIA

EN EL CONSULTORI MUNICIPAL.

2.2.- Junta de Govern da data 10 de febrer de 2015.

4.3.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT D’OLESA DE

BONESVALLS I EL CONSELL ESPORTIU DE L’ALT PENEDÈS. CURS 2014/2015.

4.4.- PROPOSTA D’APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE AJUNTAMENT D’OLESA

DE BONESVALLS I L’INSTITUT D’ESTUDIS PENEDESENCS. ANUALITAT 2015.

4.12.- PROPOSTA D’ACORD D’ACCEPTACIÓ I REDISTRIBUCIÓ AJUT “ PROGRAMA

COMPLEMENTARI DE FOMENT DE L’OCUPACIÓ LOCAL . XBMQ- 2012-2015. DIPUTACIÓ DE

BARCELONA.

4.15.- PROPOSTA D’APROVACIÓ CONVENI ASSESSORIA TÈCNICA CONSELL COMARCAL DE L’ALT

PENEDÈS.

2.2.- Junta de Govern da data 24 de febrer de 2015.

4.2.- PROPOSTA D’ ACCEPTACIÓ AJUT TÈCNIC - ACTIVITATS DE SUPORT A LA FUNCIÓ EDUCATIVA

DE LES FAMÍLIES A TRAVÉS DE LA INFORMACIÓ, LA FORMACIÓ I L’ORIENTACIÓ.” ESTRATÈGIA

FAMILIAR EN L’ÚS MÉS DE SEGUR D’INTERNET I LES XARXES SOCIALS “

4.3.- PROPOSTA D’ ACCEPTACIÓ AJUT MATERIAL – SERVEI DE CORREU ELECTRÒNIC.

3.- DONAR COMPTE DECRETS D’ALCALDIA:

- Decret 3/2015.- Convocatoria Ple ordinari 28.01.15

- Decret 4/2015.- Aprovació abonament 50% ajuts transport escolar(TENO). Gener

- Decret 5/2015.- Aprovació sol·licitud d’una nova comissió de Serveis de la Sra. Zaida de la Hera

Justícia.

- Decret 6/2015.- Nou nomenament Sr. Josep Joan Carbonell Figuerola.

- Decret 7/2015.- Modificació de crèdit 1/2015.

- Decret 8/2015.- Hores extres Sant Sebastià.

- Decret 9/2015.- Hores extres Carnestoltes

- Decret 10/2015.- Hores extres Nevada

- Decret 11/2015.- Aprovació abonament 50% ajuts transport escolar(TENO). Febrer

- Decret 12/2015.- Incoació de baixa d’ofici del padró d’habitants, per no residir la major part de l’any.

- Decret 13/2015.- Incoació de baixa d’ofici del padró d’habitants, per no residir la major part de l’any.

4.- PROPOSTA D’ACORD DE MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA FISCAL NÚMERO 17 REGULADORA DE LA PRESTACIÓ

DE SERVEIS DE PISCINA MUNICIPAL (APROVACIÓ PROVISIONAL)

5.- RATIFICACIÓ DECRET D’ALCALDIA 14/2015, D’APROVACIÓ DEL PLA PRESSUPOSTARI 2016-2018.

6.- MOCIÓ PER A L’IMPULS DE LA INCORPORACIÓ DE CLÀUSULES SOCIALS EN LA CONTRACTACIÓ DE

L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICA LOCAL

7.-PROPOSTA DE MOCIÓ INSTITUCIONAL EN SUPORT A L’ESPORT CATALÀ.

8.- MOCIÓ QUE PRESENTA EL GOOB-FIC, PER A LA MODIFICACIÓ DE LA LLEI 27/2014 SOBRE LES OBLIGACIONS

TRIBUTÀRIES PER A LES ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE.

9.-PRECS I PREGUNTES.

Darrera actualització: 24/03/2015 17:31