]]>
DIUMENGE, 12 DE JULIOL, 2015
imprimir
Aquest dilluns primer ple municipal del nou mandat


Aquest dilluns 13 de juliol a les 18 hores tindrà lloc el primer ple corporatiu municipal del nou mandat. La sessió es celebrarà a la sala de plens de l'Ajuntament. Aquest és l'ordre del dia:

1.- Donar compte dels Decrets d’Alcaldia núm. 59/2015; 60/2015; 61/2015; 62/2015 i 65/2015. .- 59/2015, de delegació de competències de l’Alcaldia a la Junta de Govern. .- 60/2015, de designació de Tresorer. .- 61/2015, de nomenament de membres de la Junta de Govern Local. .-62/2015, de nomenament de Tinents d’Alcalde. .- 65/2015, sobre l’establiment de cinc grans àmbits de gestió municipal sota la denominació d’àrea.

2.- Proposta d’acord sobre la determinació de les sessions del Ple.

3.- Proposta de designació dels membres de la Comissió Especial de Comptes.

4.- Proposta d’acord sobre composició, atribucions, periodicitat i règim jurídic de la Junta de Portaveus.

5.- Proposta d’acord de delegació de competències del Ple a la Junta de Govern Local.

6.- Proposta d’acord sobre la creació de la comissió de seguiment de la gestió municipal.

7.-Proposta d’acord de modificació de la base 50 de les bases d’execució del pressupost d’aquest Ajuntament de retribucions, indemnitzacions i assistències dels càrrecs electes.

8.- Proposta d’acord de nomenament de representants de l’Ajuntament a les següents entitats i organismes: Mancomunitat Intermunicipal Penedès Garraf, Agrupació de Defensa Forestal, Consell Escolar CEIP Pont de l’Arcada, Consell Escolar Escola Bressol “El Marrec”, Comissió Municipal de delimitació del terme municipal, Consell Assessor Urbanístic Municipal.
Darrera actualització: 12/07/2015 10:44