]]>
DIMARTS, 26 DE MAIG, 2015
imprimir
Ajuts per reduir l'import mensual del lloguer


Fins al 23 de juny tothom que visqui de lloguer es pot adreçar al Servei Comarcal d'Habitatge per sol•licitar un ajut per pagar la renda mensual. Aquests ajuts de l'Agència de l'Habitatge de la Generalitat permeten reduir l'import mensual del lloguer.

L’Agència de l’Habitatge de Catalunya ha obert una nova convocatòria d’ajuts per pagar el lloguer a la qual s’hi poden acollir totes les persones titulars d’un contracte d’arrendament i que compleixin requisits. L’import de l’ajut correspon al 40% del preu del lloguer mensual i pot arribar fins a 2.400 euros anuals (200 euros mensuals).

La convocatòria estableix els preu màxim que pot tenir el lloguer objecte de subvenció i els màxims de renda familiar que ha de tenir la unitat econòmica de convivència per poder gaudir d’aquest ajut. Així, doncs, per als habitatges de la demarcació de Barcelona, el preu del lloguer mensual no pot superar els 600 euros. El límit d’ingressos de la unitat de convivència ve marcat per l’IRSC i s’estableix en funció de les persones que viuen en el mateix domicili.

Les prestacions per al lloguer les atorga la Generalitat de Catalunya des de l’any 2005 amb la finalitat d’afavorir que les famílies que viuen de lloguer no es vegin abocades a l’exclusió social per manca d’ingressos per fer front a les despeses del lloguer. Amb aquesta darrera convocatòria s’augmentarà el nombre de llars que rebran aquest ajuts fins arribar a les 30.000.

Les persones que es trobin en una de les següents situacions tindran prioritat per obtenir l’ajut sempre i quan reuneixin els requisits anteriors:
• Persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un desnonament, execució hipotecària o dació en pagament en els darrers 12 mesos
• Persones que han perdut l’habitatge com a conseqüència d’un desnonament, execució hipotecària o dació en pagament, i que han signat contracte de lloguer al mateix habitatge, propietat d’una entitat financera, quan el preu màxim de lloguer no superi l’import de 150€ a la resta de municipis
• Unitat convivència amb algun membre amb discapacitat igual a superior al 65 %
• Joves de 18 a 35 anys amb descendents o ascendents al seu càrrec
• Dones víctimes de violència masclista 15 punts
• Famílies monoparentals • Famílies nombroses
• Persones joves extutelades
• Persones joves menors de 35 anys amb ingressos de la unitat familiar inferiors a 0,94 IRSC
• Víctimes de terrorisme
• Persones subjectes a protecció internacional Promoció de l’habitatge de lloguer

El Consell Comarcal mitjançant el Servei d'Habitatge promociona des de l'any 2006 l'habitatge de lloguer oferint diversos serveis i ajuts als ciutadans que busquen o viuen a un habitatge de lloguer i, al mateix temps ofereix a tots els propietaris d'habitatges buits la possibilitat de llogar l'habitatge mitjançant la borsa de lloguer. Als propietaris que ja tenen llogats els seus habitatges se'ls hi ofereix millorar els contractes i obtenir garanties pel seu habitatge com ara assegurances gratuïtes. Les persones o famílies que busquin pis de lloguer poden consultar l'oferta d'habitatges a la Borsa de Lloguer. La forma d'accedir a un habitatge de la borsa és àgil i ràpida i no té cap cost. Els habitatges disponibles es poden veure al web del Consell www.ccapenedes.cat/habitatge o a les nostres oficines.

Les persones o famílies que lloguin mitjançant la borsa poden obtenir un ajut per pagar una part del lloguer i/o un microcrèdit, sense interessos, per afrontar les despeses inicial per accedir a l'habitatge com ara la fiança o l'alta d'aigua, llum, etc. En aquests moments hi ha més de 150 famílies residint a un habitatge llogat mitjançant el Servei Comarcal d'Habitatge i des de l'any 2006 s'ha facilitat l'accés a un habitatge de lloguer a més de 450 famílies arreu de la comarca.

La Borsa de Lloguer del Servei Comarcal d'Habitatge forma part de la Xarxa de mediació per al lloguer social de la Generalitat de Catalunya i té com a objectiu principal facilitar l'accés a un habitatge de lloguer digne. La Xarxa és un sistema de mediació en el mercat immobiliari que vol augmentar l'oferta de lloguer a preus moderats i, al mateix temps, mobilitzar el parc d'habitatges desocupats.

Es nodreix d'habitatges nous o de segona mà, que estan buits i es posen al mercat mitjançant la gestió de les borses d'habitatge .Les borses ofereixen a propietaris i a llogaters una sortida a l’oferta i la necessitat d'habitatge, amb la garantia que l’Administració pública vetlla pels seus interessos. Pels propietaris: Assegurances multirisc i de defensa jurídica durant tot el contracte Avalloguer Servei gratuït d’assessorament Tramitació de contractes Seguiment de la relació contractual Control del bon ús dels habitatges llogats A disposició dels llogaters: Facilita la recerca d'un habitatge adient a les necessitats i les possibilitats de pagament dels sol•licitant Servei gratuït d’assessorament Tramitació de l’ajut al lloguer, si escau i d’acord al marc de les convocatòries establertes i de la disponibilitat pressupostària. Microcrèdits sense interessos per ajudar amb les despeses inicials

Quadre resum
- Ajuts per reduir la renda mensual de lloguer
- Microcrèdit sense interessos per facilitar l'accés als habitatges de lloguer
- Servei de lloguer d'habitatges per als propietaris
- Servei de millora dels contractes de lloguer vigents
- Oferta d'habitatges de lloguer
Darrera actualització: 26/05/2015 11:28