]]>
DIVENDRES, 31 DE MAR?, 2017 fins DIVENDRES, 31 DE MAR?, 2017
imprimir
Ple ordinari de 31 de març de 2017

 

El proper divendres 31 de març a les 19 h. a la sala de plens, es celebrarà la sessió ordinària del Ple amb el següent,

 ORDRE DEL DIA

 

1.- Pressa de possessió del càrrec de regidora Sra. Nadala Sellarés Tubau.

2.- Proposta d’aprovació de les actes anteriors.

3.- Donar compte acords de la Junta de Govern.

4.- Donar compte dels decrets d’Alcaldia.

5.-Ratificació decret d’alcaldia 14/2017.- de resolució del contracte de concessió administrativa del bar restaurant del centre cívic de Ca n’Olivella-Pla del Pèlag.exp.261/2015.

6.- Proposta d’acord sobre aprovació del plec de clàusules administratives particulars per a la concessió administrativa d’ús privatiu de bé de domini públic per a l’explotació del servei de bar restaurant del centre cívic de Ca n’Olivella i del Pla del Pèlag, per procediment obert, oferta econòmicament més avantatjosa, diversos criteris d’adjudicació i tramitació urgent, i convocatòria de la seva licitació. Exp 84/2017.

7.- Proposta d’acord per al reconeixement de la compatibilitat de personal al servei de l’ajuntament per exercici d’activitat privada. exp.82/2017.

8.- Proposta de resolució recurs de reposició a l’acord definitiu de la modificació de la plantilla orgànica de l’Ajuntament d’Olesa de Bonesvalls.

9.- Informe de morositat 4t trimestre 2016.

10.- Proposta d’aprovació modificació de crèdit 1/2017, per concertació operació de préstec.

11.- Moció que presenta el grup d’ERC-AM, en nom de l’AMI, d’adhesió al pacte nacional pel referèndum.

12.- Moció de la Unió de Pagesos de Catalunya davant la necessitat de renovar el contracte de la societat amb la pagesia.

13.- Moció en relació a la sentència del Tribunal Constitucional relativa a l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana.

14.-Precs i preguntes.

 

 

 

Darrera actualització: 29/03/2017 09:56